แผนการจัดอบรมวิชาการเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2546

 

1. หลักการและเหตุผล

บริษัท แซน.อี.68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์ จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านบำบัดน้ำเสีย ให้แก่บุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

 

2. วัตถุประสงค์

·        เพื่อให้ความรู้ทั่วไปในด้านการบำบัดน้ำเสียแบบกายภาพ, เคมีและชีวภาพ

·        เพื่อให้ความรู้ทั่วไปในด้านเคมีวิทยาของน้ำเสีย

·        เพื่อให้ความรู้ในด้านการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

 

3. แผนการจัดอบรม

3.1  จำนวนการอบรม                          ทั้งหมด   6              ครั้ง

3.2  ความถี่ในการอบรม                     ทุก          2              เดือน

3.3  จำนวนหลักสูตรอบรม                 รวม         4              หลักสูตร

3.4  กำหนดเวลาอบรม                        ดูตารางที่ 1

 

4. หัวข้อการอบรม               แสดงอยู่ในตารางที่ 2

 

5. หลักสูตรการอบรม         แสดงอยู่ในตารางที่ 3 ถึง 6

 

 

 

ตารางที่ 1 แผนอบรมวิชาการเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2546

 

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

21 มกราคม 2546

 

18 มีนาคม 2546

 

หลักสูตร WW-050

 

หลักสูตร WW-060

 

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

20 พฤษภาคม 2546

 

22 กรกฎาคม 2546

 

หลักสูตร WW-020

 

หลักสูตร WW-010

 

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

23 กันยายน 2546

 

18 พฤศจิกายน 2546

 

หลักสูตร WW-060

 

หลักสูตร WW-050

 

 

 

ตารางที่ 2 หัวข้อและชื่อโครงการอบรมวิชาการ

รหัสหลักสูตร

ชื่อโครงการอบรม

เวลาอบรม (วัน)

WW-010

การบำบัดน้ำเสียแบบเคมีวิทยา

1

WW-020

การบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ

1

WW-050

เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม

1

WW-060

การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมด้วย

1

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

 


 

ตารางที่ 3 หลักสูตรอบรมเรื่อง WW-010 การบำบัดน้ำเสียแบบเคมีวิทยา

เวลา

หัวข้ออบรม

09.00 – 10.15 .

เคมีของน้ำเสีย

การปรับพีเอชของน้ำเสีย

โคแอกกูเลชัน (Coagulation)

การตกผลึกทางเคมี (Precipitation)

10.15 – 10.30 .

พักดื่มชา/กาแฟ

10.30 – 12.00 .

ออกซิเดชัน-รีดักชัน

การแลกเปลี่ยนอิออน

การดูดติดผิว

กระบวนการ AOC (Advanced Oxidation Precesses)

12.00 – 13.00 .

พักเที่ยง

13.00 – 14.15 .

ส่วนประกอบของระบบบำบัดเคมี

(ถังกวน, ถังตกตะกอน, ถังกรอง)

อุปกรณ์ต่างๆ และสารเคมี

14.15 – 14.30 .

พักดื่มชา/กาแฟ

14.30 – 16.00 .

คำถาม-คำตอบ

 

 

ตารางที่ 4 หลักสูตรอบรมเรื่อง WW-020 การบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ

เวลา

หัวข้ออบรม

09.00 – 10.15 .

ความหมายของการบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ (15)

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไม่ใช้อากาศ (20)

กลไกของการบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ (20)

ข้อดี-ข้อเสีย (20)

10.15 – 10.30 .

พักดื่มชา/กาแฟ

10.30 – 12.00 .

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศประเภทต่างๆ

บ่อหมักไม่ใช้อากาศ

ระบบยูเอเอสบี

ถังกรองไม่ใช้อากาศ

12.00 – 13.00 .

พักเที่ยง

13.00 – 14.15 .

ความต้องการด่าง

ความต้องการโลหะหายาก

กาซชีวภาพและการใช้ประโยชน์

14.15 – 14.30 .

พักดื่มชา/กาแฟ

14.30 – 16.00 .

คำถาม-คำตอบ

 

ตารางที่ 5 หลักสูตรอบรมเรื่อง WW-050

ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม

เวลา

หัวข้ออบรม

09.10 – 10.40 .

น้ำเสียและประเภทของน้ำเสีย

 

เคมีของน้ำเสียและความสำคัญของพารามิเตอร์

10.40 – 11.00 .

พักดื่มชา/กาแฟ

11.00 – 12.00 .

วิธีการบำบัดน้ำเสียแบบกายภาพ

12.00 – 13.00 .

พักเที่ยง

13.00 – 13.45 น.

ระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพแบบต่างๆ

13.45 – 14.30 .

ระบบบำบัดแบบเอเอสและวิธีควบคุม

14.30 – 15.00 .

พักดื่มชา/กาแฟ

15.00 – 15.45 .

การบำบัดและการกำจัดตะกอนสลัดจ์

15.45 – 16.00 .

คำถาม – คำตอบ

 

 

ตารางที่ 6 หลักสูตรอบรมเรื่อง WW-060

การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เวลา

หัวข้ออบรม

09.10 – 09.45 .

การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมที่เหมาะสม

09.45 – 10.45 .

การออกแบบระบบเอเอส

10.45 – 11.00 .

พักดื่มชา/กาแฟ

11.00 – 11.30 .

การออกแบบระบบดึงน้ำออกจากสลัดจ์

11.30 – 12.00 .

การออกแบบระบบบ่อหมักไม่ใช้อากาศ

12.00 – 13.00 .

พักเที่ยง

13.00 – 13.35 .

การออกแบบระบบยูเอเอสบี

13.35 – 14.10 .

การออกแบบถังหมักสลัดจ์ (AD)

14.10 – 14.50 .

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ

14.50 – 15.05 .

พักดื่มชา/กาแฟ

15.05 – 15.45 .

ตัวอย่างการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

15.45 – 16.30 .

คำถาม - คำตอบ

 

Hit Counter

This page was last updated on 12/13/2002